بنیادحقوقی برای حاملگی درسویس

سقط جنین درسویس تاهفته ۱۲هم مجازاست وبدون جزا صورت گرفته میتواند. بعدازان باید یک پزشک دلیل بیاورد که دلایل مغلق موجودباشد که تقاضای سقط رابعدازهفته دوازدهم کند

جوانان زیرسن (جوانان کمتر از ۱۸ساله) درسویس اجازه دارند سقط جنین کنند همچنان بدون اجازه والدین ویابدوان اطلاع شان

معلومات درباره سقط جنین

هرقدرحاملگی پیشرفته میشود همانقدر سقط مغلق میشودهرچه زودترمعلو م شود که حاملگی موجوداست همانقدر وقت زیادترداریدبرای تصمیم گرفتن وسقط اسانتر اجرا شده میتواند

سقط جنین همیشه وظیفه یک خانم ویا اقای دوکتورمتخصص میباشدهمچنان درمراحل ابتدایی ان

ازمایش های شخصی بسیارخطرناک شده میتوانددواهایکه ازطریق انترنت برای سقط جنین عرضه میشوند (قرص های نامنهاد سقط جنین) راه های حل خراب است معمولا تقلبی که بدون تاثیرویا مضرمیباشند. قرصهای بعدی یک روش جلوگیری از حاملگی در حالت اضطراری میباشد وفقط بصورت اعظمی تا ۷۲ ساعت بعداز جماع موثر میباشد. استعمال این قرصها قطعا برای سقط جنین مجاز نیست

امکانات سقط جنین

تاهفته هفتم حاملگی (یعنی ۷ هفته بعدازشروع اخرین خونریزی عادت ماهوار) یک حاملگی میتواند بواسطه دواخاتمه داده شود

شمارایک پزشک متخصص برای اجرای ان در خانه معلومات دقیق میدهد وشماراهمراهی میکند

بعداز۷هفته حاملگی (۷هفته بعدازشروع اخرین خونریزی عادت ماهوار) یک مداخله جراحی ضروری میباشد

این عمل میتوانددرمعاینه خانه دوکتورمتخصص ویادر بیمارستان بستری روزانه اجرا شود

پرداخت پولی یابودجه

بیمه مریضی مکف است که پول سقط جنین را پرداخت کند غیرازحصه خود مریض وفرانچیز سالانه

اگر بخواهید که اقارب مثلا والدین ازسقط جنین واقف نشوندبیمه درین قسمت از احتیاط کار میگیرد واین خواهش رابراورده میسازدبایددوکتورو بیمه ازین خواهش مطلع شود

معاینه خانه دوکتورانی که سقط جنین را اجرا میکنند

پیوندبه