سازمان حمایت

انجمن انزلهوف ازسالها ی زیاددرخدمت برای رفاه خانمهای حامله دار¸والدین¸فامیلها واطفال که درحالت مشکل تحت فشارقراردارندمیباشدخدمت انجمن انزلهوف ازنگاه مذهبی وطرز دیدگاه غیرمتعلق یعنی بیطرف میباشد